אתר האינטרנט dmctrucks.co.il (להלן: "האתר") פותח ומופעל ע"י חברת DMC Trucks בע"מ (להלן: "החברה"). כל שימוש בתקנון ו/או באתר בלשון זכר יכלול גם לשון נקבה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת.

עצם השימוש באתר מהווה הסכמה שלך (להלן: "המשתמש") לכל התנאים המפורטים בתקנון זה ולפיכך הנך מתבקש לקרוא היטב את התקנון שלהלן טרם השימוש באתר ואם אינך מסכים לתנאים אלה אנא הפסק את השימוש באתר. האמור בתקנון זה יהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה.

 הגדרות

המילים "שימוש" או "פעולה" משמעותן גלישה באתר ו/או רישום באתר ו/או פרסום באתר ו/או חיפוש באתר ו/או כל שימוש בשירותים המוצעים באתר ו/או שימוש אחר באתר באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון, מחשב כף יד וכיו"ב), בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

המילה "חומר" משמעותה כל מידע המוצג באתר באמצעות תוכן מילולי ו/או חזותי ו/או קולי, לרבות אך לא רק פרסומים, תמונות, מלל, פרסומות, קבצים שונים, תוכנות, קודי מחשב, יישומים, סימנים, סמלים, מאגרי נתונים וכיוצ"ב.

המילה "דף חנות" משמעותה הקמת "חנות וירטואלית" באתר, דרך האתר ובאמצעות האתר בעזרת דף המוצג באתר.

השימוש באתר הינו על אחריותו של המשתמש בלבד.

מטרה

פרסום ומכירה של מוצרי החברה. על המשתמש חל איסור להשתמש באתר למטרה שאינה אחת המטרות לעיל.

על המשתמש חל איסור מוחלט לשימוש באתר שאינו לצרכים פרטיים, האתר הינו למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין החברה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע משימוש בחומר באתר ו/או בשירותים שמציע האתר ו/או עשיית פעולה מסוימת באתר.

 

פרסום באתר

כל האמור והמתפרסם מעת לעת במדורים שונים של האתר הינו על אחריות המפרסם בלבד והינו המלצה בלבד. כל העושה שימוש בפרסום האמור באתר עושה זאת על אחריותו בלבד ואין בפרסום באתר כדי לחייב את החברה ו/או להטיל עליה אחריות כלשהיא מכל סוג ומין שהוא, כולל איכות ודיוק של התוכן המתפרסם.

האחריות על הפרסום באתר הינה על המפרסם בלבד ואין החברה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או עוגמת נפש מכל סוג ומין שהוא שיגרם למשתמש כתוצאה משימוש במידע זה. בנוסף, פרסום המודעות באתר אינו מהווה המלצה, עידוד, הבעת דעה או עמדה מטעמה של החברה באשר לרכישת החפצים ו/או השירותים המוצעים באתר למכירה.

לחברה שמורה הזכות לא לאשר פרסום ו/או לבטל פרסום ו/או לבחור את כמות ההצעות ו/או את זהות המציעים בקשר עם פרסום שנעשה באתר בין אם מטעם החברה ובין אם מטעם גולשים שפרסמו באתר.

יובהר כי פרסום כלשהוא מטעם החברה אינו מהווה הצעה מחייבת ולחברה הזכות לבחור את זהות המתקשר עמה.

לחברה שמורה הזכות לשנות כל פרסום באתר, בין אם פורסם על ידה ובין אם פורסם ע"י משתמשים אחרים וזאת עפ"י שיקול דעתה. בנוסף, שמורה לחברה הזכות לא לאשר מודעה לפרסום לפי שיקול דעתה בלבד. במקרה ואושרה מודעה לפרסום רשאי המפרסם לשנות ו/או לערוך ו/או למחוק את פרסומו בכל עת כרצונו.

המשתמש אינו רשאי לפרסם שירותים ו/או מוצרים של חברות מסחריות ו/או כל צד ג' המעוניין להפיק רווח, במודעות באתר. פרסום כזה, סמוי או גלוי, באמצעות המודעות יימחק מידית ע"י מנהלי האתר.

לאחר פרסום המודעה אין החברה אחראית על יצירת קשר עם המפרסם ו/או מו"מ בין המפרסם לבין משתמש אחר באתר ו/או אופן התשלום ו/או ביצועו ממשתמש אקראי או שאינו אקראי אשר פנה למפרסם ו/או טיב החפץ הנמכר ו/או השירותים המוענקים.

החברה אינה צד לכל עסקה כזו ולא תישא באחריות לחפצים ו/או שירותים ו/או למידע המועבר ו/או המוצע במודעות המתפרסמות באתר ובכל מקרה תחום האחריות של החברה מסתיים עם פרסום המודעה ו/או פרסום פנייה של משתמש אחר למפרסם המודעה ו/או פעולה אחרת באתר. כל האמור לעיל אינו מגביל את החברה מדיווח על מעשה פלילי ו/או תרמית לרשויות המתאימות במקרה ואלה התגלו לאחר ביצוע פעולות באתר.

מובהר בזאת למשתמש כי האתר אינו מאפשר העלאת יותר מ-10 מודעות לפרסום חפץ ו/או שירות. למשתמש יוצע שירות האתר להעלאת דף חנות.

 

פרסומות

באתר מופיעים פרסומים של חברות שונות המציעות שירותים שונים ("פרסומות"). החברה אינה אחראית על התוכן אליו מקושרות הפרסומות המופיעות באתר ו/או הקישור אליו מפנה הפרסומת הנמצאת באתר בעת הקלקה עליה.

החברה מתקשרת עם חברות למטרת פרסום באתרן באמצעות "באנרים". בשימושו באתר, מסכים המשתמש להצגת מודעות אילו ואין הוא יכול לבוא בטענות כלפי החברה ו/או המפרסם בקשר עם הפרסום.

הפרעות גלישה ואיכות השימוש באתר

אין החברה מתחייבת לשימוש באתר ללא הפרעות ואין החברה אחראית במקרה הימצאותם של הפרעות גלישה כגון וירוסים ו/או קבצים הרסניים ו/או אובדן מידע ו/או נזקים אחרים למחשב המשתמש היכולים לחול בעת ביקורו באתר. בכל מקרה חל איסור על המשתמש להעלות תוכנות ו/או יישומים המזיקים לאתר ו/או למחשבים של גולשים אחרים כגון וירוסים, תולעים וכיו"ב.

בנוסף, מתחייב המשתמש לא לבצע פעולה שעלולה ליצור עומס על שרתי האתר ו/או פעולה המפריעה ו/או מנסה להפריע בדרך הפעולה הרגילה של האתר ו/או השירותים הניתנים באתר.

החברה עושה מאמצים רבים על מנת להפעיל את האתר בצורה הטובה ביותר. למרות זאת, אין החברה מתחייבת כי האתר יופעל בצורה תקינה לאורך זמן או לזמן קבוע או מסוים ובנוסף אין היא מתחייבת כי לא יחולו תקלות ו/או הפרעות ו/או שיבושים בביצוע פעולות באתר.

החברה רשאית לשנות או לערוך שינויים באתר, לבטל, להוסיף ולעדכן כל פונקציה הקיימת בו, להעלות ו/או להוריד חומר ולבצע כל פעולה באתר כראות עיניה, על מנת לשפר את חוויות השימוש באתר. יכול שפעולות אלו יפריעו לגלישה נוחה באתר ו/או ביצוע פעולות בו.

אין האמור יכול לשמש כעילה לתביעה, טענה או דרישה מצד המשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין טיב השירות הניתן באתר, החומר המפורסם באתר לרבות מודעות ותגובות למודעות אלו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו של המשתמש. בנוסף לא יוכל המשתמש לבוא בטענות כלפי החברה בכל תקלה של רשת האינטרנט או ספק האינטרנט, לרבות תקלה טכנית המונעת מהמשתמש העלאת חומר לאתר.

 

פרטים אישיים

במסגרת השימוש יהיה על המשתמש למסור פרטים אישיים כגון שם מלא, מספר טלפון, כתובת דוא"ל וכיוצ"ב. עצם מסירת פרטים אלו באזורים המתאימים באתר מהווה הסכמה של המשתמש לשימוש של החברה בפרטים אלו לצורך התקשרויות עם המשתמש בעת הצורך ושמירת פרטים אלו במאגר החברה.

יודגש כי ללא מסירת פרטים אלו לא יוכל המשתמש לעשות שימוש בחלק מדפי האתר, כגון פרסום מודעה ו/או התקשרות עם משתמשים אחרים באתר.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום משתמש משימוש באתר עקב הזנת פרטים שגויים על ידו, במתכוון.  החברה לא תישא באחריות לכל פגיעה בפרטיות המשתמש שתגרם עקב שימוש שאינו מורשה בפרטים האישיים שנמסרו ע"י המשתמש. החברה רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות.

בנוסף לפרטים הנמסרים על ידו, בעת שימוש המשתמש באתר, יכול שייאסף מידע הקשור לסוג פעילות המשתמש באתר, סוג המודעות שפרסם, קבוצות הדפים בהם גלש באתר ומידע הנמסר על ידו בעת הגלישה, שאינו מהווה חלק מהפרטים האישיים שלו.

החברה מתחייבת לעשות שימוש במידע זה בהתאם להוראות כל דין ולצורך ניטור המשתמשים וסיווגם לצרכים פנימיים.

החברה יוצרת קבצי Cookies על מחשב המשתמש. קבצים אלו משמשים לצורך זיהוי אוטומטי בעת הכניסה לאתר ובקבצים אלו נעזרת החברה בכדי לאסוף מידע על תחומי העניין של המשתמש: למשל סוג האתרים בו הוא גולש, סוג המידע אותו הוא מבקש לאתר באינטרנט וכיו"ב.

מידע זה נועד לשימוש פנימי בלבד של החברה לצורך שיפור האתר והגישה אליו ושיפור השירות שנותן האתר, גם באופן אישי למשתמש. המשתמש רשאי למחוק קובץ זה או למנוע את היווצרותו על מחשבו כרצונו.

 

אבטחת מידע

החברה מאבטחת את המידע באתר ברמה גבוהה ומתקדמת. תהליך התשלום באתר עבורו והדפים בהם מוזנים פרטי התשלום מוגנים אף הם. אף על פי כן, אין החברה יכולה להתחייב כי מאגרי המידע באתר לא ייפרצו או שתתבצע אליהם חדירה לא חוקית.

המשתמש מתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר, לרבות בכל אמצעי אלקטרוני ו/או טכנולוגי ו/או ממוחשב, למעט איסוף סביר ומתבקש כתוצאה מהשירות באתר.

כל שימוש אחר (כולל פנייה למפרסם מודעה שלא לצורך  קניית חפצים או קבלת השירות) מהווה שימוש אסור והחברה תהיה זכאית לתבוע בגינו פיצוי מתאים. בנוסף על המשתמש חל איסור לעקוף או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר ו/או במערכות הקשורות אליו.

 

קניין רוחני

החברה מצהירה כי היא בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני על כל החומר באתר באופן בלעדי. זכויות הקניין וזכויות היוצרים כוללות כל הקשור לאתר לרבות עיצובו, הטקסטים הכתובים בו, המודעות המפורסמות בו ומבנהו.

אין המשתמש רשאי להעתיק ו/או להפיץ ו/או להציג ו/או לפרסם ו/או להעביר חומר כלשהוא באתר או חלקו אשר נלקח מהאתר, במסגרת או שלא במסגרת פעולה באתר, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.

הסכמת המשתמש לתנאי השימוש בעת פרסום מודעתו מהווה אישור כי הוא בעל הזכויות בחומר המועבר ו/או בחפץ ו/או השירות המפורסמים במודעה, תוכנה ותמונות הנלוות אליה וכי הוא רשאי למוסרם לפרסום ומכירה, וכי הוא מאשר העברת זכויות היוצרים כאמור אל החברה.

מכאן כי גם מודעות המתפרסמות באתר על ידי המשתמש וגולשים אחרים הינם קניינה הרוחני הבלעדי של החברה, מרגע הפרסום.

לצורך מניעת העתקות יוצמד לכל התמונות או לכל אמצעי חזותי אחר לוגו האתר. העלאת התמונה או כל אמצעי חזותי אחר מהווה הסכמה לכך וויתור על כל טענה עתידית ביחס לזכויות יוצרים באמצעי אשר הועלה.

אחריות המשתמש בעת שימוש באתר

מבלי לסתור את האמור לעיל, מעת פרסום המודעה חלה על המפרסם האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה ו/או נזק שינבעו מהפרסום. החברה אינה מתחייבת שתהיה היענות למודעות המפורסמות מצד משתמשים אחרים ואינה אחראית לכל שימוש שייעשה ע"י צד ג' במודעה.

מובהר בזאת כי כל חומר המועלה לאתר ו/או פעולה הנעשית באתר ע"י מי שאינו מטעם האתר, הינם באחריות המעלה חומר זה ואין החברה אחראית ו/או תישא בנזק הנגרם כתוצאה מהעלאת חומר לאתר ו/או ביצוע פעולה המפרים זכויות יוצרים ו/או מציגים מצג מפלה ו/או פורנוגראפי או בעל תוכן מיני ו/או בעל תוכן פוגעני.

לחברה תהיה הזכות להסיר כל חומר ולשנות כל פעולה לרבות פרסום הכולל תמונה ו/או מלל, המכיל תוכן פוגעני ו/או מפלה ו/או שאינו חוקי ו/או אינו מוסרי, ככל שהדבר הובא לידיעתה.

על המשתמש חל איסור להשתמש באתר באופן לא חוקי, ובכלל זה להעלות חומר ו/או לבצע פעולה שאינם חוקיים ו/או לעודד, לתמוך, לסייע ולספק הוראות ו/או להנחות בביצוע מעשה המהווה תרמית כלשהיא ו/או עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל, לרבות פרסומים המציעים שירותים ו/או מוצרים המנוגדים לחוק, בין אם במסגרת פעולה באתר ובין אם לאו.

במקרה ונעשתה פעולה כזו, החברה מסירה כל אחריות לנזק כתוצאה מפרסום מודעה כזו ושומרת לעצמה את הזכות למנוע המשך פרסום כזה ו/או לחסום את המשתמש ואף לפנות לרשויות החוק ולמסור את פרטי המשתמש.

בנוסף לאמור לעיל, על המשתמש חל איסור להעלות לאתר ו/או לבצע פעולה בכל דרך שהיא הפוגעים או מפרים או מסלפים זכויות קנייניות של אחר, לרבות פרסום חפץ ו/או שירות השייך לצד ג' ללא ידיעתו.

בנוסף חל עליו איסור להעלות חומר ו/או לבצע פעולה באתר המהווים לשון הרע והוצאת דיבה על אדם אחר, חושפים את פרטיו האישיים של אדם אחר ללא הסכמתו לרבות פגיעה בפרטיותו, טורדניים ו/או מעליבים, מאיימים, גסים, גזעניים ו/או לא מוסריים ו/או פוגעים באדם בכל דרך אחרת או מנוגדים לכללי השימוש המקובלים באינטרנט.

המשתמש אינו רשאי לעשות כל פעולה שתמנע ממשתמשים אחרים להשתמש באתר ו/או להירשם אליו. משתמש אשר יפר איזה מין ההוראות בסעיף זה ובסעיפים אחרים, ישפה את החברה בכל נזק אשר תישא כתוצאה ממעשי ההפרה.

 

תשלום באתר

לא ניתן לבצע תשלומים באמצעות האתר.

כללי

בכל סעיף מין האמור לעיל ובכל האמור לעיל יחד אין לראות את החברה כחייבת בביצוע פעולה או באי ביצוע פעולה ובכל מקרה החברה לא תהיה אחראית לנזק ו/או תוצאה אחרת הנגזרת מביצוע או אי ביצוע פעולה כאמור.

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לתקנון האתר ולשימוש האתר וביצוע פעולות בו, תהא לבתי המשפט בתל אביב-יפו. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.